• FPro unit
  • Ultrasound
  • Futura&FuturaPlus & MultipleActivator
  • FacialActivator & FPRO

برای مردان
سیستم بدن و صورت فیوچرا این امکان را بشما میدهد که از خود بنحو احسن پذیرایی کنید. این سیستم ورزشی راه دستیابی به معلم خصوصی ورزشی خویش و فیزیوتراپ را با لمس یک دکمه در فضای خصوصی و راحت خانه خودتان را امکان پذیر می سازد. تمامی این ادعاها توسط متخصصین پوست و عضله و استانداردهای پزشکی صحه گذاری و پشتیبانی می شود. سیستم فیوچرا آلتراتن با یک انتخاب با دقت علمی برای شما مهیا شده است. هر یک از این سیستم ها راه حلی عاجل برای رسیدن به احتیاج سلامتی، زیبایی و خوش اندامی شما را به ارمغان می آورد.

سیستم ورزشی فیوچرا برای مردان متشکل از :
-    نه تنها عمل نرمش را برایتان انجام می هد بلکه به شما میگوید چگونه آن را انجام دهید.
-    این زیبایی منحصر بفرد دستگاه کامپیوتری است. این دستگاه همانند یک مربی ورزشی در سالن تمامی حرکات را تقلید و به شما منعکس می نماید.
برنامه های ورزشی فیوچرا شامل :
سرعت
استقامت و پایداری
نیرو و قدرت
موزون نمودن ماهیچه (Toning)

این برنامه ها دقیقاً عین جلسات سنگین در سالن ورزش، هدفدار و بدون زحمت عمل می کنند. این دستگاه برنامه های توانبخشی و بهبود یابی فیزیوتراپی (Physio)  را که معمولاً باید توسط یک فرد فیزیوتراپ ماهر در اختیارتان قرار گیرد، بطور حرفه ای شما را بهره مند خواهد ساخت. وقتی که شما تمرین می کنید، واکنش های طبیعی بدن سبب میشود که ماهیچه ها انقباض و انبساط کرده و آرام گیرند. دستگاه (Ultratone Futura) این واکنش های طبیعی بدن را نمونه سازی کرده و فعل و انفعالاتی شبیه به آن را با یک الگوی خاص به بدن انتقال میدهد که توأم با تنزل فشار و خستگی کمتر بر ماهیچه ها عمل می کند. بنابر این برنامه های آلتراتن میتواند بطور هدفمند و با بازدهی و تناوب، بیشتر از تمرین های فیزیکی (سنتی- قدیمی) مؤثر واقع شود.
با در دست داشتن دستگاه آلتراتن می توانید با خیال راحت نشسته و از بدن سازی بطریقه کامپیوتری لذت ببرید. فیوچرا، کامپیوتری زیرک است که تمرینات فیزیکی را برای شما انجام می دهد. وقتی که شما از این دستگاه استفاده می کنید، هر ماهیچه در مدت نیم ساعت به تعداد 450 بار به فعالیت واداشته می شود و شما میتوانید چهار منطقه مختلف بدن را در هر جلسه به تمرینات فیزیکی بی دردسر مشغول نمائید.

سیستم ورزشی فیوچرا (Futura Sports system) برای زنان
سیستم ورزشی زنانه این امکان مالکیت را به شما می دهد که مربی ورزشی و فیزیوتراپ شخصی خود را تنها با لمس یک دکمه در فضای آسوده و خصوصی خانه خود بکار گیرید. تمامی این ادعاها نیز توسط متخصصین عضله و پوست در سطح استاندارد پزشکی تائید و پشتیبانی می شود. سیستم آلتراتن فیوچرا با انتخابی دقیق و علمی برای شما به ارمغان آورده شده است. هر سیستم تامین کننده و در برگیرنده راه حلی کامل و ارزنده برای احتیاجات سلامتی و ورزشی شما می باشد.

سیستم ورزشی فیوچرا برای مردان متشکل از :
-    نه تنها عمل نرمش را برایتان انجام می هد بلکه به شما میگوید چگونه آن را انجام دهید.
-    این زیبایی منحصر بفرد دستگاه کامپیوتری است. این دستگاه همانند یک مربی ورزشی در سالن تمامی حرکات را تقلید و به شما منعکس می نماید.
برنامه های ورزشی فیوچرا شامل :
موزون نمودن ماهیچه (Toning)
نیرو و قدرت
استقامت و پایداری
سرعت

این برنامه ها دقیقاً عین جلسات سنگین در سالن ورزش، هدفدار و بدون زحمت عمل می کنند. این دستگاه برنامه های توانبخشی و بهبود یابی فیزیوتراپی (Physio)  را که معمولاً باید توسط یک فرد فیزیوتراپ ماهر در اختیارتان قرار گیرد، بطور حرفه ای شما را بهره مند خواهد ساخت. وقتی که شما تمرین می کنید، واکنش های طبیعی بدن سبب میشود که ماهیچه ها انقباض و انبساط کرده و آرام گیرند. دستگاه (Ultratone Futura) این واکنش های طبیعی بدن را نمونه سازی کرده و فعل و انفعالاتی شبیه به آن را با یک الگوی خاص به بدن انتقال میدهد که توأم با تنزل فشار و خستگی کمتر بر ماهیچه ها عمل می کند. بنابر این برنامه های آلتراتن میتواند بطور هدفمند و با بازدهی و تناوب، بیشتر از تمرین های فیزیکی (سنتی- قدیمی) مؤثر واقع شود.
با در دست داشتن دستگاه آلتراتن می توانید با خیال راحت نشسته و از بدن سازی بطریقه کامپیوتری لذت ببرید. فیوچرا، کامپیوتری زیرک است که تمرینات فیزیکی را برای شما انجام می دهد. وقتی که شما از این دستگاه استفاده می کنید، هر ماهیچه در مدت نیم ساعت به تعداد 450 بار به فعالیت واداشته می شود و شما میتوانید چهار منطقه مختلف بدن را در هر جلسه به تمرینات فیزیکی بی دردسر مشغول نمائید.