• بنراخبار

:  نتیجه گرفته شده از مطالعات بر روی ورزشکاران دنیا، برنامه بدنسازی فیوچرا پرو با استفاده از فرکانس های گردشی با قدرت، انقباض عضلانی و زمان های استراحت فی مابین را به ماهیچه های قابل پرورش القاء مینماید. با بکارگیری تکنیک های مقاومتی و سیستم پَدبندی ویژه، شما میتوانید توده اسکلتی عضله ها را بیشتر و یا شکل بندی و یا انحنا دهید تا به نتایج مطلوب دست یابید