• بنراخبار

 این برنامه بصورت چرخشی با سیگنال های متناوب سبب حیات بخشی دوباره به پوست، ماهیچه ها و پوست های مجاور صورت می شود. این درمان همچنین باعث به گردش درآوردن میکرونی خون و کشش خط های ظریف صورت می شود.