• بنراخبار

سموم زدائی و گردش جریان خون(Detox & Circulation)

این یک برنامه ای ایده آل بعد از یک مدت زمان بی فعالیتی شخصی و یا رژیم نادرست غذایی است. تحریکات تناوبی بیونوری به بدن کمک خواهد کرد که پادزهر سموم را تولید کند و تخلیه مواد زائد و اکسیژن رسانی به بدن را ترغیب و گردش خون در بدن را تشویق نماید.